Anasayfa /  Yerel

Evli kadınla 'gönül ilişkisi' olan imam hakkında karar

Diyanet'te çalışan evli bir kadın ile gönül ilişkisi olduğu için memuriyetten çıkarılan imam hakkındaki karar yargıyı 2'ye böldü. Danıştay'dan flaş karar geldi.

Abone ol
Abone ol 06 Ocak 2022 18:39

Muğla ilinde görevli bir cami imamı, yurt dışında tanıştığı yine Diyanet'te görevli bir kadınla gönül ilişkisine girdi. Bu ilişki ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda imam memuriyetten çıkarıldı. İdare Mahkemesi, kararının iptali yönünde hüküm kurarken, İstinaf Mahkemesi ve Danıştay 12. Daire ise, kararın hukuka uygun olduğunu hükmetti.

İmamın memuriyetten çıkarılması ve dava sürecinin ayrıntıları şöyle:

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1825

Karar No : 2021/747

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem: Muğla İli, Bodrum İlçesi, . Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde belirtilen ortak niteliği kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevinin sona erdirilmesine ilişkin . tarih ve E.. sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dosyadaki bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerini oluşturan tanıkların ve davacının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, cami imamı olarak görev yapan davacının üzerine atılı fiili işlediğine dair tespitler var ise de, eylemiyle ilgili olarak aynı zamanda disiplin yönünden de soruşturma yapıldığı ve bu soruşturma kapsamında kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği göz önüne alındığında, müfettiş raporu doğrultusunda din hizmetleri ve kurumun itibarı açısından davacının idari tedbir olarak din hizmetleri sınıfından alınarak durumuna uygun bir kadroya atanması gerekirken, doğrudan doğruya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararıyla; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan vasıfları kaybeden kişilerin din hizmetleri sınıfından alınarak başka bir kadroya atanması yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığı, hakkında yapılan soruşturma sonucunda; davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2014 yılı Ramazan ayında aşçı olarak görevlendirildiği, ... Diyanet Camisinde bir başkasıyla evli olan .... isimli bir bayan ile tanıştığı ve Türkiye'ye döndükten sonra da bu bayanla görüşmeye devam ederek ilişkisini sürdürdüğü, ....'nin eşini terk ederek kadın sığınma evine yerleşmesi üzerine davacının 2012 yılı Ramazan ayında camilerinde görev yaptığı için tanıştığı ... Camii Dernek Yöneticilerini ve mezkur cami cemaatinden samimi olduğu kişileri arayarak ''kız kardeşi olan ....'nin eşiyle problemleri olduğu için kadın sığınma evine yerleştiğini, kadın sığınma evinden alınarak cami misafirhanesine yerleştirilmesini'' istediği, bunun üzerine mezkur Camii Dernek Yöneticilerinin bir din görevlisinin kız kardeşi olduğunu düşünerek adı geçen kadını, kadın sığınma evinden alarak cami misafirhanesine yerleştirdiği ve daha sonra da bayan için camii cemaatinden .... isimli kişinin evini kiraladıkları, .... eve taşındıktan sonra davacının 01-10/02/2015 tarihleri arasında Almanya'ya geldiği ve bu süre zarfında .... isimli bayan ile aynı evde birlikte kaldığı anlaşılmakta olup; davacının bu davranışlarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/b maddesi uyarınca itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği kaybettiği anlaşıldığından ve bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesi gereğince görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve işin esasına geçilerek davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI

Davacı tarafından, adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği, soruşturma sırasında kendisine dosyada yalnızca soruşturmanın sonuç bölümünün verildiği, halbuki şahit ve şikayetçi beyanları ile dosyadaki diğer delillerin verilmediği, kendisinin imamlık görevini yaptığı yerin Almanya olmayıp, Muğla İli, Bodrum İlçesi olması nedeniyle Yönetmeliğin 5. maddesindeki "bilinirlik" şartının gerçekleşmediği, kadının ifadesinin alınmadığı, şüphe ve dedikodular üzerine böyle bir sonuca ulaşılamayacağı, hakkındaki iddianın somut delillerle ortaya konulmadığı; İdare Mahkemesince, ölçülülük ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin iptal edildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Davalı idare tarafından, davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Bölge İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi. (Memurlar.net)

Yorumlar