Anasayfa /  Ekonomi

Koronavirüsle mücadeleyi de kapsayan torba kanun yürürlüğe girdi! Kanun neler getiriyor?

Yeni torba kanun yürürlüğe girdi! Koronavirüs ile mücadeleye yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yürürlüğe giren torba kanunun aytıntılar

Abone ol
Abone ol 27 Mart 2020 01:03

TBMM’deki görüşmeleri sırasında koronavirüs ile mücadeleye yönelik düzenlemelerin de eklendiği torba kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Teklifin TBMM’deki görüşmeleri sırasında, koronavirüs (covid-19) ile mücadeleye yönelik düzenlemeler de eklenmişti.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’nin 26 Mart 2020 tarihli 1. Mükerrer Sayısında yayımlandı

Kanun neler getiriyor?
Birçok kanunda yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren hükümler şöyle:

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere AFAD veya ilgili valiliğin, 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere ihtiyaç duyulan telefon abone ve konum bilgilerini gecikmesizin karşılayacak. Elde edilen veriler başka amaçlar için kullanılamayacak.

Afet bölgelerinde elektrik ve doğal gaz ödemeleri ertelenebilecek
-Afet yaşanılan yerlerde elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

-Türk Standardları Enstitüsü (TSE), belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek.

-Her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin bildirimleri, sorumlu işleticiler tarafından belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılacak.

Yaşlılık aylığı
– Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

-“Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2021’e kadar uzatılacak.

– Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

– Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

-Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adı “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” şeklinde değiştirildi.

Yargılamada süreler durduruldu
-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

-İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek.

Dernekler Kanunu düzenlemesi
-Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

-Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

-Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.

Asgari ücret desteği
-İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

-Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

-Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması, 1 Ocak 2021’den sonra başlatılacak.

-Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınacak.

-Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

-Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınacak.

-Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek.

-Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020’den önce olan nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

-Çek Kanunu değişikliği uyarınca, 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.

Kira ödenmemesi, tahliye sebebi olamayacak!
-1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.

-Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan; “kısmi süreli çalışanlar”, “puantaj usulü çalışanlar” ve “ev hizmetlerinde çalışanlar”ın eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

-1 Nisan 2020’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2021’e ertelendi.

Maddeleri farklı tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kanun hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Yorumlar