Anasayfa /  Güncel /  Gündem

Kiracının Kullandığı Kaçak Elektrikten Ev Sahibi de Sorumlu mu?

Kiracı kaçak elektrik veya su kullanırsa ev sahibinin bunda sorumluluğu var mıdır? Kiracısı kaçak elektrik veya su kullanan ev sahipleri ne yapmalı?

Abone ol
Abone ol 03 Kasım 2021 11:59

Kiracı kaçak elektrik veya su kullanırsa ev sahibinin bunda sorumluluğu var mıdır? Kiracısı kaçak elektrik veya su kullanan ev sahipleri ne yapmalı?

Ev sahibi kira sözleşmesi imzalandığı anda taşınmazın tüm kullanım hakkını kiracıya devreder. Bu süreçte konut üzerinde ki tasarruf hakkı kiracıya aittir ve bu nedenle sorumlulukta kiracıya aittir. 

Kaçak elektrik kullanımı ya da kaçak su kullanımı konusunda uygulanacak olan yasal yaptırımlar aboneliğin kimin üzerine olduğuna bağlı olarak değişir.

Söz konusu kaçak elektrik kullanımı kiracının kendi adına kayıtlı olan bir aboneliğe aitse bu durumda ev sahibinin hiçbir yasal yükümlülüğü yoktur ve kiracı uygulanan cezayı kendisi ödemek zorundadır. 

Ancak söz konusu abonelik ev sahibi adına ise bu durumda uygulanan farklı yaptırımlar bulunmaktadır.

Yani kiracının kaçak su veya elektrik kullanımından ev sahibi abonenin sorumluluğu farklı kriterlere göre değerlendirilmektedir.

Ev sahipleri bu tür mağduriyet yaşamama adına evlerini kiraya verdiklerinde muhakkak abonelikleri de devretmelidirler. 

Kiracılarının kaçak elektrik veya su kullanıdığından şüphelenen ev sahipleri ise durumu muhakkak gerekli kurumlara iletmelidir.

Bu konuda Yargıtay'ın emsal kararı şu şekildedir;

Dava konusu uyuşmazlık; abone olan davalının takip konusu yapılan elektrik bedelinden sorumlu olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Yargıtay’ın ve Dairemizin istikrar kazanmış uygulamasına göre abonelik iptal ettirilmedikçe o abonelik üzerinden tüketilen kaçak ve normal kullanım bedelinden fiili kullanıcıyla birlikte abone de müteselsilen sorumludur. Bir başka deyişle, abonelik iptal ettirilmedikçe abonenin sorumluluğu devam eder.

Her ne kadar davalı, aboneliğin sona erdirilmesi isteminin davacı tarafından kabul edilmediğini beyan etmiş etmiş ise de; dosyaya bu yönde iddiasını ispata yarar bir delil ibraz edememiştir.

Hal böyle olunca mahkemece; aboneliği devam eden davalının, davacı elektrik idaresince tahakkuk ettirilen elektrik tüketim bedellerinden kullanıcılarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu nazara alınarak, yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Kiracının Kullandığı Kaçak Elektrikten Mülk Sahibi de Sorumlu Tutuldu
İzmir’de yaşayan M.T.’ a, İzmir Elektrik Dağıtım Kurumu tarafından kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 11 bin liralık borç bildirildi.

M.T. 15 ay önce kiraya verdiği taşınmazını İ.A. adlı şahsın kullandığını, kaçak elektrik kullanım bedelinden kendisinin sorumlu olmaması gerektiğini iddia edip verilen karara itiraz etti.

M.T. verilen para cezasının iptali için Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme, kaçak kullanım tutarından davacı abonenin sorumlu bulunduğuna, sayacın dava dışı kiracı tarafından kullanılmasının aboneyi borçtan kurtaramayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. M.T. Yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı. Açtığı davadan pes etmeyen M.T. bunun üzerine karar düzeltme talebinde bulundu.

M.T. nin yaptığı karar düzeltme talebini inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, daha önce verdiği karardan dönerek, mahkemenin verdiği ‘red’ kararının bozulmasına hükmetti.

Yargıtay, verdiği emsal kararda şu görüşleri dile getirdi:

“Davacı, abonesi bulunduğu tarımsal sulama tesisinde kaçak elektrik kullanıldığından bahisle tahakkuk ettirilen borçtan, taşınmazın dava dışı kiracı tarafından kullanıldığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Kaçak elektrik kullanımı haksız fiil olup, sonuçlarından haksız fiili işleyen kişi sorumludur.

Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken, iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı normal kullanım bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir.

Davacı, taşınmazı kiracının kullandığına ilişkin olarak tanık beyanlarına dayanmış, dinlenen tanıklar davacı iddiasını doğrulamış, tanık olarak beyanı alınan İsrafil Atak, kaçak tutanağının tutulduğu dönemde taşınmazı kendisinin kullandığını bildirmiş, davalı yanca taşınmazın kiracı tarafından kullanıldığı hususuna açıkça itiraz edilmemiştir.

Öyle olunca kaçak elektriği davacının kullandığı kanıtlanamadığına göre bilirkişi raporunda açıklanan, ödenmemiş normal tüketim fatura bedeli ve gecikme cezası dışındaki, kaçak kullanım bedeli ve kaçak elektrik kullanımına bağlı olarak hesaplanan ek tüketim (revizyon) bedeli kalemlerinden davacının sorumlu olmayacağının kabulü ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davanın tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Açıklanan gerekçelerle temyiz olunan hükmün bozulmasına karar vermek gerekirken Dairemizce zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir."

Yargıtay’ın bu kararının ardından, kaçak elektrikr kullanan veya elektrik borcunu ödemeyen kiracılar, abonelikleri kendi adlarına yapmasalar bile ortaya çıkacak olan borçtan sorumlu tutulacaklar.

Kaynak: Milliyet

Yorumlar