Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

Açıktan memur atamaları için 2666 kadro !

2020 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı kararı 21 Şubat 2020 tarihi itibarıyla yayımlandı.

Abone ol
Abone ol 21 Şubat 2020 18:49

21 Şubat 2020 tarihi İtibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından “2020 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama kontenjanlarına” dair karar yayımlandı.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki aşağıda yer almaktadır.

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI için 431 memur atama kadrosu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI için 635 memur atama kadrosu.

 

20 Şubat 2020 TARİHLİ VE 2020/60 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;

a) Hâkimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,

c) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar,

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,

e) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları,

f) Emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 16 ncı maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

ğ) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,

h) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,

ı) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

i) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

k) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

l) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

m) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

n) 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yükseköğretim birimlerini devreden üniversiteden söz konusu birimleri devralan üniversitenin memur kadrolarına yapılacak naklen atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır.

(3) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir.

(4) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2019 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2019 tarihi itibarıyla;

a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen ve 2019 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2019 yılında verilmiş bulunan atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2’si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI VE İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
1 ANAYASA MAHKEMESİ 5
2 YARGITAY 5
3 DANIŞTAY 5
4 HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 5
5 SAYIŞTAY 5
6 YÜKSEK SEÇİM KURULU 5
7 ADALET BAKANLIĞI 10
8 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 10
9 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10
10 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 10
11 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 10
12 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 10
13 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 10
14 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 10
15 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 10
16 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 10
17 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 10
18 SAĞLIK BAKANLIĞI 10
19 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 10
20 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10
21 TİCARET BAKANLIĞI 10
22 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 10
23 DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 5
24 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 5
25 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 5
26 MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 5
27 SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 5
28 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 5
29 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 3
30 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 5
31 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2
32 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2
33 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2
34 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 3
35 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 5
36
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
2
37 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
38 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
39 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
40 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
41 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 3
42 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 3
43 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
44 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 3
45 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 5
46 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
47 HELAL AKREDİTASYON KURUMU 3
48 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 5
49 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 5
50 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
51 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ 3
52 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
53 MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
54 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
55 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2
56
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
3
57 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 5
58 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
59 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3
60 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 5
61 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 5
62 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
63 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 5
64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
65 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 3
66 TÜRK DİL KURUMU 2
67 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 5
68 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 5
69 TÜRK TARİH KURUMU 2
70 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
71 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 5
72 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 5
73 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 3
74 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 3
75 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 5
76 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
77 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU 3
78 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2
79 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
80 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 5
81 YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI 2
82 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 5
TOPLAM 431

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SIRA NO
KURUM ADI
İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI
1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 5
2 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5
3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5
4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5
5 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 5
6 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5
7 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5
8 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5
9 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 5
10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5
11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5
12 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 5
13 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5
14 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5
16 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 5
17 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 5
18 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 5
19 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5
20 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5
21 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5
22 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5
23 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5
24 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 5
25 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 5
26 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 5
27 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 5
28 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 5
29 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 5
30 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5
31 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5
32 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
33 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5
34 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5
35 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5
36 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5
37 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5
38 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5
39 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5
40 EGE ÜNİVERSİTESİ 5
41 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5
42 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 5
43 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
44 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
45 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
46 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5
47 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 5
48 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
49 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5
50 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5
51 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
52 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5
53 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 5
54 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5
55 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5
56 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5
57 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
58 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5
59 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 5
60 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5
61 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5
62 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
63 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 5
64 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
65 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5
66 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 5
67 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 5
68 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 5
69 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 5
70 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5
71 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5
72 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 5
73 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5
74 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5
75 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
76 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 5
77 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5
78 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 5
79 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
80 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5
81 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5
82 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 5
83 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5
84 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
85 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5
86 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 5
87 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 5
88 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5
89 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5
90 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5
91 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5
92 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5
93 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5
94 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 5
95 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5
96 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 5
97 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 5
98 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 5
99 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5
100 ORDU ÜNİVERSİTESİ 5
101 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
102 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5
103 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
104 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 5
105 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 5
106 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5
107 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5
108 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 5
109 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5
110 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5
111 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 5
112 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5
113 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5
114 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5
115 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 5
116 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 5
117 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
118 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5
119 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 5
120 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5
121 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5
122 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5
123 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 5
124 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 5
125 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
126 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5
127 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5
TOPLAM 635


(2) SAYILI LİSTE
(ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SIRA NO
KURUM ADI
İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI 1 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 10
2 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 10
3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 12
4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 12
5 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 15
6 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 12
7 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 15
8 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 14
9 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 13
10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 13
11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10
12 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 15
13 ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5
14 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 7
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 23
16 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 12
17 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 8
18 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 14
19 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 15
20 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 13
21 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 12
22 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 15
23 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 14
24 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 8
25 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 10
26 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 10
27 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 14
28 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 10
29 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 12
30 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 12
31 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 14
32 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10
33 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 14
34 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 12
35 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 10
36 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 14
37 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 12
38 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 12
39 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 14
40 EGE ÜNİVERSİTESİ 14
41 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 17
42 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 12
43 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7
44 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 12
45 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10
46 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 10
47 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 6
48 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 23
49 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 15
50 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 12
51 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12
52 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 13
53 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 10
54 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 24
55 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 7
56 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 12
57 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 12
58 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 14
59 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 10
60 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 10
61 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 12
62 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10
63 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 15
64 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 20
65 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 24
66 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 24
67 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 12
68 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 12
69 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 12
70 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 12
71 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 12
72 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 10
73 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 12
74 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 15
75 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12
76 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 10
77 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 14
78 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 10
79 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 12
80 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 14
81 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 14
82 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 10
83 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 15
84 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10
85 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 12
86 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 10
87 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 10
88 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 12
89 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 10
90 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 15
91 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 12
92 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 7
93 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 12
94 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 12
95 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 14
96 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 10
97 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 10
98 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 12
99 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 17
100 ORDU ÜNİVERSİTESİ 13
101 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 15
102 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 10
103 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 15
104 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 19
105 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 13
106 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 15
107 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 15
108 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 10
109 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 14
110 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 14
111 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 10
112 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 10
113 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 12
114 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 12
115 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 10
116 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 15
117 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 12
118 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 15
119 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 10
120 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 12
121 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 10
122 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 14
123 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 12
124 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 13
125 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14
126 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 14
127 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 15
TOPLAM 1.600

Yorumlar